Algemene voorwaarden website

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Academie voor Hoog Bewustzijn.

En geldt voor alle activiteiten op het gebied van yoga, meditatie, coaching en training. 

Een overeenkomsten met daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot lessen, retraite, cursussen en trainingen. 

2. De Academie voor Hoog Bewustzijn is gevestigd in Cornwerd aan Dorpsweg 6 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 01160721 

3. Aanmeldingen van diensten gaan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op de website.

4. Betaling voor deelname van een workshop, retraite, training geldt; Een deelnemer kan aan een workshop, retraite, training deelnemen nadat de Academie voor Hoog Bewustzijn het volledige bedrag voor deelname aan de workshop, retraite of training heeft ontvangen.

5. Bij deelname aan een workshop, retraite of training dient de aanbetaling van 150 euro uiterlijk 60 dagen voor de geplande workshop, retraite, training te worden voldaan. 

Het resterende bedrag van het totale workshop, retraite, training bedrag dient uiterlijk 40 dagen voor de geplande aanvang van de startdatum datum te worden voldaan aan de Academie voor Hoog Bewustzijn. 

6. Annulering;

6.1 Bij afmelding/ annulering geldt, 40 dagen voor aanvang van de startdatum krijgt u het volledige bedrag terug minus de inschrijf en administratiekosten van 150 euro. 

Bij afmelding/ annulering tussen 40 tot 24 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname bedrag in rekening gebracht. 

Bij annulering vanaf 24 dagen vòòr aanvang van de startdatum volgt geen restitutie en wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. 

Bij het niet verschijnen van de deelnemer tijdens de retraite, wordt ook geen geld teruggeboekt.

6.2 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen wordt het reeds betaalde workshop, retraite, training bedrag niet terugbetaald.

6.3 Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelname bevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan info@academievoorhoogbewustzijn.nl 

6.4 Bij wangedrag behoudt de Academie voor Hoog Bewustzijn zich het recht om deelnemers van een training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Er volgt geen restitutie van het deelname bedrag.

6.5 Annulering van deelname aan de geplande workshop, retraite of training kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@academievoorhoogbewustzijn.nl 

6.6 Annuleringsverzekering; Sluit zelf voor een workshop, retraite, training weekend een annuleringsverzekering af met uw verzekeringsmaatschappij voor onverhoopt verzuim.

6.7 Bij afwezigheid van de docent zal vervanging worden gezocht of een andere passende oplossing worden aangeboden. 

6.8 Als de workshop, retraite, training, door onvoldoende deelnemers niet door kan gaan, zal een nieuwe datum gepland worden. De door de deelnemers reeds betaalde workshop, retraite, training bedrag wordt terugbetaald of doorgeschoven naar een nieuw geplande datum.

7. De geldende prijzen voor lessen, workshops, retraites en trainingen staan altijd op de website. De Academie voor Hoog Bewustzijn  behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, retraites, trainingen en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail.

8. Indien de Academie voor Hoog Bewustzijn door wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist komen en door de Academie voor Hoog Bewustzijn op deze kunnen worden verhaald.

9. De Academie voor Hoog Bewustzijn staat garant voor een hoge kwaliteit van alle geleverde diensten.

10. De directie van de Academie voor Hoog Bewustzijn sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor of aan elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde workshop, cursus, retraite of training.

11. Al het lesmateriaal van de Academie voor Hoog Bewustzijn is en blijft haar eigendom.

Niets van de inhoud van de trainingen/ opnames mag gebruikt worden verveelvoudigd of verspreid voor onderwijsdoeleinden en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Academie voor Hoog Bewustzijn. 

12. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Academie voor Hoog Bewustzijn is het Nederlands recht van toepassing.

13. Alle persoonlijke informatie door de Academie voor Hoog Bewustzijn verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. De Academie voor Hoog Bewustzijn heeft een privacyverklaring opgesteld en houdt zich daaraan.

14. Persoonsgegevens;

De Academie voor Hoog Bewustzijn beschikt over persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.

De Academie voor Hoog Bewustzijn gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15. De Academie voor Hoog Bewustzijn kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie.

© Copyright - Academie Voor Hoogbewustzijn